Onze basisschool

Bij het ontwikkelen van onze schoolcultuur en onze visie op onderwijs hebben we ons vooral laten leiden door:

 • de krachtlijnen uit het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de
  Vlaamse Gemeenschap;
 • de basisprincipes die de overheid heeft gehanteerd bij het bepalen
  van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen;

 • de algemene doelstellingen en uitgangspunten die mede aan de basis liggen
 • de uitgangspunten van het decreet betreffende het Gelijke Onderwijskansenbeleid
  voor het gewoon basisonderwijs;

 • het snel evoluerend mens- en maatschappijbeeld.

Om het geheel van ons onderwijsaanbod gestalte te geven, doen we een beroep op het Leerplan van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, dat op zijn beurt een vertaling is van de door de overheid vastgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen.

Deze basisschool behoort tot de GO! scholen van de Vlaamse Gemeenschap.

Wij richten neutraal onderwijs in. Wij eerbiedigen de filosofische, religieuze of ideologische opvattingen van de ouders en de kinderen. Zo kunnen de ouders onder meer vrij kiezen welke van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer hun kind zal volgen. Er kan in bepaalde omstandigheden, binnen de geldende regelgeving, vrijstelling verleend worden.

We beschouwen het als een essentiële opdracht om alle kinderen, ongeacht hun afkomst of sociaal-culturele achtergrond, harmonieus te leren samenleven.

Wij grijpen het leven in verscheidenheid aan als een verrijkende leer- en leefervaring.

Aandacht voor een brede basisvorming

Wij beogen een vorming waarin een voldoende brede en stevige basis wordt gelegd voor de individuele ontplooiing van het kind en waarin een fundering wordt gelegd voor het vervolgonderwijs en voor zijn functioneren in de samenleving nu en later.

Om die brede basisvorming te realiseren, is ons onderwijsaanbod afgestemd op een harmonische, evenwichtige ontwikkeling van de persoonlijkheid.

Brede vorming is een geordend geheel van zowel cognitieve, dynamisch-affectieve, psycho-motorische als sociale en creatieve componenten die continu worden aangesproken en die elkaar doordringen. (HOOFD – HART – HANDEN). Wij weten dat alle componenten niet van elkaar te scheiden zijn. Altijd overlappen ze elkaar. Daarom werken we steeds op het geheel van de persoonlijkheid –in wording.

Aandacht voor de cognitieve ontwikkeling

De cognitieve ontwikkeling blijft in onze school een wezenlijk doel. Cognitieve ontwikkeling heeft betrekking op het verstandelijk functioneren, op de kennis en op de intellectuele vaardigheden.

Aandacht voor de dynamisch-affectieve component

Hiermee wordt het hele domein van de gevoelens, de motivatie, de interesses, attituden en waardepatronen bedoeld. Het dynamische beschouwen we als de behoeften en waarden. D.w.z: de dingen die voor ons een zodanige betekenis hebben dat ze ons ‘bewegen’, dat we iets ‘willen’, dat ze een motief vormen om te handelen. Het affectieve verwijst naar ons inzien naar de waarderingsreactie : genoegen of ongenoegen, voldaanheid, afkeer, sympathie, verrukking.

De vorming van de dynamisch - affectieve component zal gericht zijn op alles wat de wil en het gevoel betreft.

Aandacht voor de ontwikkeling van psychomotorische vaardigheden

De ontwikkeling van psychomotorische vaardigheden bij alle kinderen wordt als een belangrijke opdracht beschouwd. Met vormingsprocessen die rekening houden met deze component beogen we naast de ontwikkeling van de verschillende vaardigheden als taalvaardigheid, manuele, muzikale en lichamelijke vaardigheid ook het tot expressie brengen van wat in het kind leeft.

Aandacht voor creativiteit

We beperken creativiteit niet tot de ‘expressievakken’. Waar kinderen worden gestimuleerd zélf oplossingen te zoeken, van gewoonten af te wijken, nieuwe wegen te vinden daar is er sprake van creativiteitsontwikkeling.

Aandacht voor sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden beschouwen we als alle gedragingen waarover men in onze cultuur zou moeten beschikken om op een efficiënte en opbouwende wijze deel te nemen aan het sociale leven.

Nadruk op actief leren

Dit principe heeft te maken met de manier waarop we leren bij kinderen opvatten. We zien leren als een actief en constructief proces.

Ons onderwijsgebeuren is bovendien een interactief proces tussen het kind en zijn stimulerende omgeving. De sociale interactie tussen leerkracht en leerling en tussen leerlingen onderling is daarbij een essentieel onderdeel.

Rijke leeromgevingen worden gekenmerkt door een passend evenwicht tussen het zelf ontdekkend leren enerzijds en het bieden van voldoende systematische begeleiding anderzijds, waarbij rekening wordt gehouden met individuele verschillen tussen kinderen.

Bekommernis om zorgbreedte

We stellen dat de kwaliteit van het onderwijs moet ten goede komen aan al onze leerlingen. Dit betekent concreet dat:

 • de onderwijsachterstand van kansarme kinderen bijgestuurd kan worden.
 • de onderwijspraktijk meer rekening wil houden met de (taal-)achtergrond en
  de diversiteit tussen iedere leerling afzonderlijk.
 • alle maatregelen voor een brede zorg voor alle kinderen efficiënter op mekaar afgestemd worden.
 • ook kinderen met een hoog niveau die zeer leergierig zijn, krijgen onderwijs op maat aangeboden.

Onze school werkt op maat van uw kind. Wij zijn een school waarbij ieder kind als volwaardig burger wordt gezien, waar er openheid, verdraagzaamheid, betrokkenheid, creativiteit is, oog voor sociale werkelijkheid, totale ontplooiing van ieder individu en een harmonische vorming met respect voor diversiteit en pluralisme. 

Inschrijven

Klik hier voor meer info om uw kind in te schrijven.

Zoek

Volg ons

   

Leuke sites

Klik hier om leuke sites te ontdekken